Projekty unijne

KOMPETENCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPOSOBEM NA WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY.

 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

od poziomu A1 do poziomu A2

Z MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM JĘZYKOWYM

 

 

Kurs języka angielskiego w projekcie trwa 120 godzin i kończy się egzaminem zewnętrznym i możliwością zdobycia międzynarodowego certyfikatu językowego.

Uczestnik otrzymuje na własność podręczniki na obydwu poziomach kursu.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia i certyfikat wydawane są bezpłatnie.

 

 

UWAGA! Udział w kursie mogą wziąć osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie powiatu jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżonowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, wołowskiego.

 

 

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt realizujemy na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od 01.12.2016 r. do 31.01.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych u 288 osób dorosłych (148 kobiet, 140 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżonowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego lub wołowskiego, w tym 173 osób z terenów wiejskich (88 kobiet, 85 mężczyzn). Uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie języka angielskiego  poprzez udział w kursie językowym, kończącym się przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu językowego oraz wydaniem niezależnego certyfikatu.

 

PLANOWANE EFEKTY

Uczestnicy/czki Projektu nabędą/podniosą swoje kompetencje językowe.

Uczestnicy/czki wezmą udział w kursie języka angielskiego na poziomie  A1 (60 godzin lekcyjnych) a następnie w kursie na poziomie A2 (60 godzin lekcyjnych) po ukończeniu których przystąpią do bezstronnego egzaminu zewnętrznego. Zgodnie z założeniami Projektu 90% Uczestników/czek (259 osób) ukończy kurs na poziomie A1 i A2 oraz zaliczy egzamin zewnętrzny na poziomie A2. Egzamin jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie pełnym „A”.

Projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności edukacyjnej osób zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego, wpływa na polepszenie ich poziomu życia a także zwiększenie szans na rynku pracy. Dzięki podniesieniu kompetencji kluczowych przez Uczestników/czki Projektu, pracodawcy z regionu otrzymają dostęp do kadry posiadającej kwalifikacje, jakich poszukują na rynku pracy, dzięki czemu zwiększy się ich konkurencyjność.

 

Wartość projektu: 644 220,00 zł

 

Wkład z Funduszy Europejskich: 547 587,00 zł

 

 

Projekt „Kompetencje z języka angielskiego sposobem na współczesny rynek pracy.”, numer RPDS.10.03.00-02-185/16, realizowany  jest przez ŚWIAT JĘZYKÓW Szkoła Języków Obcych s.c. Małgorzata Łuczak Krzysztof Górczyński (Projektodawca) z siedzibą przy ul. Kościuszki 52/13, 08-400 Garwolin w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonów:
690 974 757
535 037 076
lub pisząc na adres e-mail: biuro@swiat-jezykow.com.pl

Zapraszamy także do działu REKRUTACJA

 

Aktualności i harmonogramy zajęć znajdą Państwo na stronie Projektu, pod adresem: www.angielskidolnoslaskie.pl